در نزن،رفته ام از خویش، کسی منزل نیست! http://www.daneshjoyezaban.mihanblog.com